Fauna

01 - Zambia - mono babuino - parque nacional Mosi-oa-tunya
01 - Zambia - mono babuino - parque nacional Mosi-oa-tunya
02 - Zambia - mono babuino - parque nacional Mosi-oa-tunya
02 - Zambia - mono babuino - parque nacional Mosi-oa-tunya
03 - Zambia - mono babuino - parque nacional Mosi-oa-tunya
03 - Zambia - mono babuino - parque nacional Mosi-oa-tunya
04 - Zambia - mono babuino - parque nacional Mosi-oa-tunya
04 - Zambia - mono babuino - parque nacional Mosi-oa-tunya
05 - Zambia - mona babuino y cria - parque nacional Mosi-oa-tunya
05 - Zambia - mona babuino y cria - parque nacional Mosi-oa-tunya
06 - Zambia - mona babuino y cria - parque nacional Mosi-oa-tunya
06 - Zambia - mona babuino y cria - parque nacional Mosi-oa-tunya
07 - Zambia - mono babuino - parque nacional Mosi-oa-tunya
07 - Zambia - mono babuino - parque nacional Mosi-oa-tunya
08 - Zambia - mono babuino - parque nacional Mosi-oa-tunya
08 - Zambia - mono babuino - parque nacional Mosi-oa-tunya